A4 – Wierzchosławice – Krzyż (bridge)

Construction of acoustic screens in scope of task:”Construction of autostrady A4 Intechange Wierzchosławice – Intechange Krzyż Odc. VI km 499+800.00 – 512+739.11″ – bridge screens.